Đại hội cổ đông

Tháng 5/2024
Ngày đăng
Xem
Tải về
14/05/2024
Tháng 4/2024
Ngày đăng
Xem
Tải về
01. Mau Giay uy quyen hop DHCD 2024V.pdf
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024
02. Mau Giay uy quyen DHCD 2024E.pdf
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
05. Quy che hop DHCD2024.pdf
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024
06. Bao cao cua HDQT trinh DHCD2024.pdf
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024
07. Bao cao BKS trinh DHCD 2024.pdf
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
09. To trinh thong qua KQSXKD2023.pdf
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
17. Du thao Bien ban DHCD2024.pdf
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024
18. Du thao NQ DHCD2024.pdf
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024
Ngày đăng: 19/04/2024
19/04/2024