Thg12 08

Thông báo điều kiện khai thác bến cảng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT ngày 19/04/2021 về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển", Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo về điều kiện khai thác bến cảng như nội dung sau đây.